Zhang Research Group (N07)

Nanoscale Physics and Devices Lab, IOP@CAS

Home>> Services>> Group Meeting


Date Research (In English) Literature (In Chinese)
1.7 Jian Tang Hua Yu
1.14 Yanchong Zhao Luojun Du
2.18 Shuohui Li Mengzhou Liao
2.25 Zheng Wei Shuopei Wang
3.4 Qinqin Wang Jianqi Zhu
3.11 Li Xie Cheng Shen
3.18 Luojun Du Na Li
3.25 Hua Yu Jian Tang
4.1 Xiaobo Lu Yanchong Zhao
4.8 Mengzhou Liao Shuohui Li
4.15 Shuopei Wang Zheng Wei
4.22 Jianqi Zhu Qinqin Wang
4.29 Na Li Luojun Du
5.6 Cheng Shen Mengzhou Liao
5.13 Jian Tang Shuopei Wang
5.20 Yanchong Zhao Jianqi Zhu
5.27 Shuohui Li Cheng Shen
6.3 Zheng Wei Na Li
6.10 Qinqin Wang Jian Tang
6.17 Luojun Du Yanchong Zhao
6.24 Menghzou Liao Shuohui Li
7.1 Shuopei Wang Zheng Wei
7.8 Jianqi Zhu Qinqin Wang
7.15 Cheng Shen Luojun Du
7.22 Na Li Mengzhou Liao
7.29 Jian Tang Shuopei Wang
8.5 Yanchong Zhao Jianqi Zhu
8.12 Shuohui Li Cheng Shen
8.19 Zheng Wei Na Li
8.26 Qinqin Wang Jian Tang

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​