Zhang Research Group (N07)

Nanoscale Physics and Devices Lab, IOP@CAS

Home>> Services>> Group Meeting


Date Research (In English) Literature (In Chinese)
6.24 Zheng Wei Jianqi Zhu
7.1 Qinqin Wang Cheng Shen
7.8 Luojun Du Na Li
7.15 Menghzou Liao Jian Tang
7.22 Shuopei Wang Yanchong Zhao
7.29 Jianqi Zhu Zheng Wei
8.5 Cheng Shen Qinqin Wang
8.12 Na Li Luojun Du
8.19 Jian Tang Mengzhou Liao
8.26 Yanchong Zhao Shuopei Wang
9.2 Zheng Wei Jianqi Zhu
9.9 Qinqin Wang Cheng Shen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​