Zhang Research Group (N07)

Nanoscale Physics and Devices Lab, IOP@CAS

Home>> Services>> Group Meeting


Date Research (In English) Literature (In Chinese)
8.12 Qinqin Wang Cheng Shen
8.19 Luojun Du Na Li
8.26 Menghzou Liao Jian Tang
9.2 Shuopei Wang Yanchong Zhao
9.9 Jianqi Zhu Zheng Wei
9.16 Cheng Shen Qinqin Wang
9.23 Na Li Luojun Du
10.14 Jian Tang Mengzhou Liao
10.21 Yanchong Zhao Shuopei Wang
10.28 Zheng Wei Jianqi Zhu
11.4 Qinqin Wang Cheng Shen
11.11 Luojun Du Na Li
11.18 Mengzhou Liao Jian Tang
11.25 Shuopei Wang Yanchong Zhao
12.2 Jianqi Zhu Zheng Wei
12.9 Cheng Shen Qinqin Wang
12.16 Na Li Jiahao Yuan
12.23 Jian Tang Yutuo Guo
12.30 Yanchong Zhao Jiawei Li
1.6 Zheng Wei Jieying Liu
- - -

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​