Nanoscale Physics and Devices Laboratory

Prof. Hongjun GAO's

Nano Research Group

Institute of Physics

 

 
Home Members Highlights Publications Awards Opportunities News Chinese Version
     

     
2013:

Lili Jiang, Tianzhong Yang, Fei Liu, Jing Dong, Zhaohui Yao, Chengmin Shen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Yunqi Liu, and Hong-Jun Gao
"Controlled Synthesis of Large-Scale, Uniform, Vertically Standing Graphene for High-Performance Field Emitters"
Adv. Mater. 25, 250 (2013) (Back Cover story)1
Liwei Liu, Kai Yang, Yuhang Jiang, Boqun Song, Wende Xiao, Linfei Li,Haitao Zhou, Yeliang Wang, Shixuan Du, Min Ouyang , Werner A. Hofer, Antonio H. Castro Neto & Hong-Jun Gao
"Reversible Single Spin Control of Individual Magnetic Molecule by Hydrogen Atom Adsorption"
Scientific Reports  3, 1210 (2013)1
Lei Meng,Yeliang Wang,Lizhi Zhang,Shixuan Du, Rongting Wu, Linfei Li, Yi Zhang, Geng Li, Haitao Zhou, Werner A. Hofer,and Hong-Jun Gao
"Buckled Silicene Formation on Ir(111)"
Nano Lett.  13, 685 (2013)1
Shaoxiong Lin, Chengmin Shen, Daban Lu, Chunming Wang, Hong-Jun Gao
"Synthesis of Pt nanoparticles anchored on graphene-encapsulated Fe3O4magnetic nanospheres and their use as catalysts for methanol oxidation"
Carbon  53, 112 (2013)1
Linfei Li, Yeliang Wang, Lei Meng, Rong-ting Wu, and H.-J. Gao
"Hafnium intercalation between epitaxial graphene and Ir(111) substrate"
Appl. Phys. Lett.  102, 093106 (2013)1

Haitao Zhou, Lizhi Zhang, Jinhai Mao, Geng Li, Yi Zhang, Yeliang Wang, Shixuan Du, Werner A. Hofer, Hong-Jun Gao
"Template-directed assembly of pentacene molecules on epitaxial graphene on Ru(0001)"
Nano Research  6, 131 (2013)1
Yuan Huang, Jing Wu, Xiangfan Xu, Yuda Ho, Guangxin Ni, Qiang Zou, Gavin Kok Wai Koon, Weijie Zhao, A. H. Castro Neto, Goki Eda, Chengmin Shen, Barbaros ?zyilmaz
"An innovative way of etching MoS2: Characterization and mechanistic investigation"
Nano Research  6, 200 (2013)1
Huang Li, Xu Wen-Yan, Que Yan-De, Mao Jin-Hai, Meng Lei, Pan Li-Da, Li Geng, Wang Ye-Liang, Du Shi-Xuan, Liu Yun-Qi, Gao Hong-Jun
"Intercalation of metals and silicon at the interface of epitaxial graphene and its substrates"
Chin. Phys. B  22, 096803 (2013)1
Linfei Li, Yeliang Wang, Shengyi Xie, Xian-Bin Li, Yu-Qi Wang, Rongting Wu, Hongbo Sun, Shengbai Zhang, and Hong-Jun Gao
"Two-Dimensional Transition Metal Honeycomb Realized: Hf on Ir(111)"
Nano Lett.  13, 4671 (2013) Highlighted by Nature Nanotechnology and Nature China 1
Liwei Liu, Kai Yang, Wende Xiao, Yuhang Jiang, Boqun Song, Shixuan Du & Hong-Jun Gao
"Selective adsorption of metal-phthalocyanine on Au (111) surface with hydrogen atoms"
Appl. Phys. Lett.  103, 023110 (2013)1
L. W. Liu , W. D. Xiao , K. Yang , L. Z. Zhang , Y. H. Jiang , X. M. Fei , S. X. Du , and H.-J. Gao
"Growth and Structural Properties of Pb Islands on Epitaxial Graphene on Ru(0001)"
J. Phys. Chem. C.  117, 22652 (2013)1
Q Zou, B. D. Belle, LZ Zhang, W. D. Xiao, K Yang, L. W. Liu, G. Q. Wang, X. M. Fei, Y. Huang, R. S. Ma, Y. Lu, P. H. Tan, H. M. Guo, S. X. Du and H. ĘCJ. Gao
"Modulation of Fermi velocities of Dirac electrons in single layer graphene by moirĘŽ superlattice"
Appl. Phys. Lett.  103, 113106 (2013)1
K Yang, W Xiao, L Liu, X Fei, H Chen, S Du, H -J Gao
"Construction of two-dimensional hydrogen clusters on Au (111) directed by phthalocyanine molecules"
Nano Research  7, 1 (2013)1
Song Bo-Qun, Pan Li-Da, Du Shi-Xuan, and Gao Hong-Jun
"Interaction and local magnetic moments of metal phthalocyanine and tetraphenylporphyrin molecules on noble metal surfaces"
Chin. Phys. B  22, 096801 (2013)1
Chen Jian, Qin Zhi-Hui, Pan Jin-Bo, Lu Shuang-Zan, Du Shi-Xuan , Gao Hong-Jun, and Cao Geng-Yu
"Scanning tunneling microscopy study of molecular growthstructures of Gd@C82 on Cu(111)"
Chin. Phys. B  22, 096802 (2013)1
Lida Pan, Boqun Song, Jiatao Sun, Lizhi Zhang, Werner Hofer, Shixuan Du and Hong-jun Gao
"The Origin of Half-Metallicity in Conjugated Electron System-a Study on Transition MetalDoped Graphyne"
J. Phys. : Condens. Matter 25, 505502 (2013)1
Marcella Iannuzzi, Irakli Kalichava, Haifeng Ma, Steven J. Leake, Haitao Zhou, Geng Li, Yi Zhang, Oliver Bunk, Hongjun Gao, JĘ╣rg Hutter, Philip R. Willmott2, and Thomas Greber
"Moire beatings in graphene on Ru(0001)"
Phys. Rev. B  88, 125433 (2013)1
Jisun Kim, Chendong Zhang,? Jungdae Kim,? Hongjun Gao, Mei-Yin Chou,? and Chih-Kand Shih
"Anomalous phase relations of quantum size effects in ultrathin Pb films on Si(111)"
Phys. Rev. B  87, 245432 (2013)1
Hong Liang Lu, Shuang Qi Song, Xiao Feng Gu, Shu Li He, Chong Lin Chen, Gang Bing Song, Zhong Hou Cai, Hai Ming Guo, Hong Jun Gao, Li Sun
"Piezoresponse Force Microscopy Study of Ferroelectric BaTiO3 Thin Film Directly Deposited on Si(001) by Magnetron Sputtering"
Journal of Nano Research  22, 23 (2013)1
Yeliang Wang, Magali Lingenfelder, Stefano Fabris, Guido Fratesi, Riccardo Ferrando,Thomas Classen, Klaus Kern, and Giovanni Costantini
"Programming Hierarchical Supramolecular Nanostructures by Molecular Design"
J. Phys. Chem. C.  117, 3440 (2013)1
Jing Dong, Zhaohui Yao, Tianzhong Yang, Lili Jiang, and Chengmin Shen
"Control of Superhydrophilic and Superhydrophobic Graphene Interface"
Scientific Reports  3, 1733 (2013)1
 
 
                      

 
     

Copyrights: 2004-2010, All rights reserved. Nanoscale Physics and Devices Laboratory, Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences.
P.O.Box 603, NanSanJie8, ZhongGuanCun, Beijing 100190, China.
Tel: 0086-10-62551106; Fax: 0086-10-62556598; E-mail:ylwang@aphy.iphy.ac.cn